WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

REGULAMIN WYNAJMU

 1. Czynsz najmu płatny jest z góry najpóźniej w dniu wydania pojazdu Najemcy. W przypadku przedłużenia najmu ostateczna wysokość czynszu najmu zostanie określona w dniu zwrotu pojazdu przez Najemcę jako iloczyn liczby dni wynajmu i jednostkowej stawki najmu należnej za jedną dobę najmu. Czynsz najmu naliczany jest za każdą rozpoczętą dobę z tym, że opóźnienie zwrotu pojazdu do
  1 godziny nie powoduje naliczenia czynszu za kolejną dobę.
 2. Obowiązuje dobowy limit przebiegu pojazdu wynoszący 300 km. Dobowy limit przebiegu pojazdu określa górną granicę kilometrów, którą wynajęty pojazd może pokonać w ciągu jednej doby w okresie najmu. W przypadku wynajęcia pojazdu na więcej niż jedną dobę, dobowy limit przebiegu pojazdu mnożony jest przez liczbę dób przypadających
  w okresie najmu. W przypadku ustalenia na podstawie wskazań drogomierza w dniu zwrotu pojazdu, że limit przebiegu pojazdu został przekroczony, Najemca zapłaci, niezależnie od stawki czynszu określonej w pkt 4, 50,00 zł netto za każdą dobę wynajmu przejechaną ponad dopuszczalny limit.

 3. Do stawki najmu netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

 4. Najemca najpóźniej w dniu wydania pojazdu wpłaci Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości 500 zł. Kaucja nie jest oprocentowana. Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z kaucji zabezpieczającej wszelkich należności obciążających Najemcę związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności zaległego czynszu najmu, dodatkowych opłat, kar umownych, odszkodowań, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu. Wynajmujący zobowiązany jest do rozliczenia kaucji w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy najmu.

 5. Umowa najmu zostaje zawarta na czas oznaczony

 6. Wydanie pojazdu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin pojazdu i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

 7. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym, wynikającym z zasad normalnej eksploatacji pojazdu oraz zatankowany do stanu zbiornika paliwa jak przy wydaniu pojazdu. Stan paliwa
  w zbiorniku w dniu wydania pojazdu podany jest w protokole zdawczo – odbiorczym.

 8. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i natychmiast odebrać pojazd, jeżeli Najemca zalega z zapłatą czynszu, używa pojazd z naruszeniem postanowień umowy, przepisów prawa, zasad prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku zaistnienia okoliczności,
  o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest w terminie jednodniowym rozliczyć się z Wynajmującym, zwrócić pojazd wraz z dodatkowym wyposażeniem wymienionym w protokole zdawczo – odbiorczym, zatankowany do stanu paliwa jak przy wydaniu pojazdu. W przypadku odebrania pojazdu Najemcy
  w trybie przewidzianym w niniejszym punkcie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Najemcy lub osób trzecich związane z odebraniem pojazdu.

 9. Najemcą może być osoba, która posiada ważne prawo jazdy kat. B lub odpowiednik tej kategorii
  w prawie jazdy kraju zamieszkania. Wymagany jest dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku przedsiębiorców lub klientów instytucjonalnych – dokumenty rejestrowe.

 10. Zabrania się podnajmu pojazdu lub przekazania pojazdu do używania innym osobom w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3.

 11. Zabrania się holowania wynajętym pojazdem. Zabrania się palenia tytoniu we wnętrzu pojazdu oraz używania substancji pozostawiających trwały zapach. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu. Zabrania się przewozu rzeczy, które mogą zabrudzić wnętrze pojazdu. Zabrania się przewozu zwierząt.

 12. Bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno pojazdem przekraczać granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. Najemca zwróci wynajmowany pojazd ze stanem paliwa
  w zbiorniku równym stanowi paliwa w dniu wydania pojazdu pod rygorem zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów zatankowania zbiornika paliwa do stanu z dnia wydania pojazdu i zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej
  w wysokości 500,00 zł.

 14. Pojazd należy zwrócić w stanie czystym. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie zabrudzonym Najemca zobowiązany jest pokryć koszt mycia pojazdu w wysokości 60,00 zł w przypadku samochodów osobowych i 100zł w przypadku samochodów dostawczych i wielosobowych

 15. Zamiar przedłużenia umowy winien być zgłoszony minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu pojazdu.

 16. Przedłużenie umowy o czas dłuższy niż 1 dobę winno być zgłoszone w formie pisemnej lub mailem

 17. W przypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu mimo braku wyraźnej zgody Wynajmującego na przedłużenie umowy, bądź w wypadku niepoinformowania Wynajmującego o fakcie przedłużenia okresu najmu samochodu, Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego odebrania pojazdu
  i obciążenia Najemcy kosztami powstałymi z tego tytułu. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości czynszu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

 18. Niepoinformowanie Wynajmującego o zamiarze przedłużenia najmu pojazdu i niezwrócenie pojazdu w terminie 24 godzin od momentu zakończenia umowy traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone na Policję.

 19. W czasie eksploatacji pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

 1. posiadania dokumentów przewidzianych przepisami prawa;

 2. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą po jego opuszczeniu (każdorazowe zamykanie pojazdu
  i uruchamianie alarmów oraz blokad);

 3. wykonania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzenie płynu chłodzącego, poziomu paliwa, oleju silnikowego, stanu ogumienia, ciśnienia w oponach, uzupełnienia płynu do spryskiwaczy;

 4. kontroli sprawności świateł i żarówek oraz lamp halogenowych;

 5. bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz pojazdu;

 6. nieużyczania pojazdu osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;

 7. dbałości o wynajmowany pojazd, w szczególności dbałości o czystość wewnętrzną i zewnętrzną;

 8. parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych – jeżeli jest to możliwe;

 9. niepozostawiania dokumentów ani kluczyków lub sterowników pojazdu w jego wnętrzu po opuszczeniu pojazdu;

 10. należytego zabezpieczenia dokumentów pojazdu oraz kluczyków lub sterowników do pojazdu poza pojazdem po jego opuszczeniu.

 1. Wynajęty pojazd nie może być używany:

 1. niezgodnie z jego przeznaczeniem i normami eksploatacyjnymi producenta pojazdu;

 2. przez Najemcę lub osobę trzecią, jeżeli pozostają pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji wpływających na osłabienie zdolności do kierowania pojazdem;

 3. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa o ruchu drogowym;

 4. przez osobę inną niż Najemca, chyba że uzyskała pisemną zgodę Wynajmującego;

 5. do przewozu rzeczy lub osób na zasadzie podnajmu;

 6. na terenach objętych działaniem lub skutkami działania klęski żywiołowej;

 7. w sposób narażający wynajęty pojazd na uszkodzenie lub zniszczenie.

 1. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do pojazdu lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą jednostkę Policji
  i uzyskać dokument (poświadczenie) zgłoszenia.

 2. Najemca zostanie obciążony karą umowną w następujących przypadkach:
  a) udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej – 500,00 zł,
  b) zagubienia kluczy lub sterowników do pojazdu – 1500,00 zł
  c) braku dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300,00 zł
  d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków, o których mowa w punkcie c) – 50,00 zł
  e) palenia tytoniu we wnętrzu pojazdu lub przewożenia substancji pozostawiających trwały zapach – 1000,00 zł, f) przewożenia zwierząt – 200,00 zł
  g) demontażu, podmiany, kradzieży części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 1000,00 zł
  h) braku części wyposażenia samochodu nie wymienionych
  w cenniku – opłata w/g cennika producenta + 20 % marży,
  i) holowania lub uruchamiania innych pojazdów wynajętym pojazdem – 300,00 zł,
  j) wyjazdu pojazdem za granicę RP bez zgody Wynajmującego – 500,00 zł.

 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku.

 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe, odbiegające od zwykłego zużycia pojazdu w toku normalnych czynności związanych z jego eksploatacją,
  w szczególności jeżeli przewozi zwierzęta w pojeździe pomimo zakazu.

 5. Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

 6. Najemca wyraża zgodę na obciążenie go karami umownymi wskazanymi w umowie w pełnej wysokości niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego. Wynajmujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych oraz wyrażają zgodę na ich naliczanie za każde zdarzenie stanowiące podstawę obciążenia karą umowną. Wskazane w umowie kwoty kar umownych są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania napraw i przeróbek w pojeździe.
  O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego.

 8. W przypadku umowy najmu długoterminowego dopuszcza się dokonywanie czynności serwisowych oraz napraw pojazdu tylko w porozumieniu z Wynajmującym wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Wynajmującego.

 9. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Wynajmującego, jeżeli jazda pojazdem jest niemożliwa odholować pojazd na parking strzeżony lub do siedziby Wynajmującego. Zabrania się podejmowania samodzielnie decyzji w kwestii odholowania pojazdu z miejsca kolizji).

 10. W sytuacji powstania w czasie trwania umowy najmu pojazdu szkody komunikacyjnej z winy Najemcy, zobowiązany jest on do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 2000,00 zł netto w przypadku szkody częściowej i 4000,00 w przypadku szkody całkowitej

 11. Pojazd posiada ubezpieczenie zwalniające Najemcę
  z odpowiedzialności z wyjątkiem:
  – kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia;
  – kradzieży, w wyniku której utracone zostały dokumenty, kluczyki lub sterowniki do pojazdu;
  – szkody powstałej w sytuacji, gdy kierującą pojazdem była osoba niewymieniona w umowie jako uprawniona do kierowania pojazdem;
  – w wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku;
  – umyślnego uszkodzenia pojazdu;
  – uszkodzenia pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym (obowiązuje wtedy udział własny Najemcy lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę).

W wyżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę poniesioną przez Wynajmującego.

 1. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy (np. zarejestrowane przez fotoradar, kamery monitoringu) odpowiada wyłącznie Najemca.

 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT/rachunków bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.

 3. W przypadku unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Najemca odpowiada za dostarczenie go do granicy Polski.

 4. Wynajmujący oświadcza, że wynajęty pojazd posiada ubezpieczenie ważne na terytorium Polski od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. rzeczy przewożone, pozostawione w pojeździe,

 2. szkody pozostające w związku z uszkodzeniem lub awarią wynajętego pojazdu,

 3. szkody spowodowane przez Najemcę lub osobę kierującą wynajętym pojazdem w czasie jego używania.

 1. Spory, które mogą powstać w związku z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych
  w Rzeszowie.

 2. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Na-Lawecie Marek Szkutnik Lotników 6, 37-415 Turbia NIP 865 244 39 28

 4. Przetwarzanie danych osobowych Najemcy jest niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy oraz do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 43.

 6. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych bądź żądania usunięcia danych osobowych, będzie brak możliwości zawarcia umowy lub jej dalszej realizacji przez Wynajmującego.

 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, Najemca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym Wynajmujący może przekazać dane osobowe zgodnie
  z obowiązującym prawem, są zaufani partnerzy przetwarzający dane na zlecenie Wynajmującego,
  w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, informatyczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organy państwa, sądy, organy administracji publicznej, organy ścigania, ale wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią
  z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą zautomatyzowane.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 12. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 14. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Najemca oświadcza, że otrzymał jeden egzemplarz umowy.